Siergiej Amielin
Сергей Амелин
Aml
 

Dodatek 10

Federalne przepisy lotnicze

Część 139. Certyfikacja lotnisk
Oświetlenie nawigacyjne lotnisk

Schemat rozmieszczenia świateł na pasie startowym przy podejściu do lądowania według wskazań przyrządów: 1 – światła podejścia, horyzontu świetlnego i światła brzegowe drogi startowej; 2 – światła wejściowe ograniczające; 3 – światła punktu przyziemienia

Światła podejścia powinny być umieszczone na przedłużeniu osi pasa startowego w odległości nie mniejszej niż 870 m od progu pasa z przerwami 60+/-5 m.

W systemie powinien być przewidziany jeden horyzont świetlny, znajdujący się w odległości 300+-6 m od progu pasa na linii prostopadłej do osi pasa startowego. Szerokość horyzontu świetlnego powinna wynosić 30+-3 m. Odległość miedzy sąsiednimi światłami w horyzoncie świetlnym powinna wynosić 3,0+-03 m.

Światła lądowania powinny być umieszczone na całej długości pasa startowego w postaci dwóch równoległych rzędów w równej odległości od osi pasa startowego. Odległość świateł lądowania od krawędzi pasa startowego powinna być nie większa niż 3 m. Światła powinny być rozmieszczane w rzędach z przerwami nie większymi niż 60 m. Na ostatnich 600 m pasa powinny świecić żółtym światłem w kierunku lądowania. Na przecięciu pasa z drogami kołowania powinny być umieszczone światła zagłębione w nawierzchni, jeśli odległość pomiędzy sąsiednimi nadziemnymi światłami wynosiła ponad 120 m.

Światła strefy przyziemienia (5 szt.) umieszcza się z przerwami 3+-0,3 m w odległości 300+-30 m od progu pasa.

Światła wejściowe i ograniczające powinny być umieszczone prostopadle do osi pasa, w odległości nie większej niż 3 m z zewnętrznej strony progu. Światła powinny być umieszczone w dwóch grupach po pięć w każdej grupie, symetrycznie do osi pasa startowego, z przerwami 3+-0,3 m.

(...)


Приложение 10

Федеральные авиационные правила

Часть 139. Сертификация аэродромов
Светосигнальное оборудование аэродромов

Схема расположения огней на ВПП захода на посадку по приборам: 1 – огонь приближения, светового горизонта и боковой огонь ВПП; 2 – входной ограничительный огонь; 3 – огонь знака приземления

Огни приближения должны быть установлены на продолжении осевой линии ВПП на расстоянии не менее 870 м от порога ВПП с интервалами 60±5 м.

В системе должен быть предусмотрен один световой горизонт, устанавливаемый на расстоянии 300±6 м от порога ВПП на линии, перпендикулярной осевой линии ВПП. Ширина светового горизонта должна составлять 30±3 м. Расстояние между соседними огнями в световом горизонте должно быть 3,0±0,3 м.

Посадочные огни должны быть установлены по всей длине ВПП в виде двух параллельных рядов на равном расстоянии от осевой линии ВПП. Расстояние посадочных огней от края ВПП должно быть не более 3 м. Огни в рядах должны быть размещены с интервалами не более 60 м. На последних 600 м ВПП они должны излучать желтый свет в направлении посадки. На пересечении ВПП с РД должны устанавливаться огни углубленного типа, если расстояние между соседними надземными огнями составляет более 120 м.

Огни знака приземления (5 шт.) устанавливаются с интервалами 3±0,3 м на расстоянии 300±30 м от торца ВПП.

Входные и ограничительные огни должны быть установлены на линии, перпендикулярной осевой линии ВПП, на расстоянии не более 3 м с внешней стороны порога. Огни должны быть размещены двумя группами по пять огней в группе симметрично осевой линии ВПП, с интервалами 3±0,3 м.

(...)