Siergiej Amielin
Сергей Амелин
Aml
 

Dodatek 8

Federalne przepisy lotnicze

Radiotechniczne zabezpieczenie lotów statków powietrznych i łączność lotnicza

(...)

2.17. Wyposażenie systemu lądowania składa się z dwóch (bliższej i dalszej) radiolatarni prowadzących z markerem i służy do naprowadzenia statku powietrznego w rejon lotniska, wykonanie manewru przed lądowaniem i podejścia do lądowania.

Dalsza radiolatarnia prowadząca z markerem przeznaczona jest do naprowadzenia statku powietrznego w rejon lotniska, wykonania manewru przed lądowaniem, utrzymania kursu lądowania i zapewnienia pracy w trybie mikrofonowym.

Bliższa radiolatarnia prowadząca z markerem przeznaczona jest do utrzymania kursu lądowania.

Obie radiolatarnie, oprócz działania na głównych częstotliwościach, powinny działać również na częstotliwościach zapasowych: 355 kHz i 725 kHz.

Radiolatarnie przeznaczona są do przekazywania załodze statku powietrznego informacji o przelocie nad nadajnikiem markerowym, ustawionym w zdefiniowanym punkcie w konkretnej odległości od progu pasa startowego.

Bliższa radiolatarnia umieszczona jest w taki sposób, aby w warunkach złej widoczności zapewnić załodze statku powietrznego informację o bliskości rozpoczęcia wykorzystania wizualnych środków podejścia do lądowania.

Antena radiolatarni bliższej umieszczona jest w odległości 850–1200 m od progu pasa startowego na przedłużeniu osi pasa, nie dalej niż ±75 m od niej.

Radiolatarnia dalsza umieszczona jest w taki sposób, żeby zapewnić załodze statku powietrznego możliwość weryfikacji wysokości lotu, odległości od pasa startowego i funkcjonowania sprzętu na końcowym etapie podejścia do lądowania.

Antena dalszej radiolatarni mieści się w odległości 3800–7000 m od progu pasa startowego na przedłużeniu osi pasa, nie dalej niż ±75 m od niej.

(...)


Приложение 8

Авиационные правила

Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и авиационная электросвязь

(...)

2.17. Оборудование системы посадки состоит из двух приводных радиостанций с МРМ (дальняя и ближняя) и предназначено для привода воздушного судна в район аэродрома, выполнения предпосадочного маневра и захода на посадку. МРМ – маркерный радиомаяк.

Дальняя приводная радиостанция (ДПРС) и МРМ предназначены для привода воздушного судна в район аэродрома, выполнения предпосадочного маневра, выдерживания курса посадки и обеспечения работы в микрофонном режиме.

Ближняя приводная радиостанция (БПРС) и МРМ предназначены для выдерживания воздушным судном курса посадки.

Дальняя приводная радиостанция и ближняя приводная радиостанция кроме работы на основных частотах должны обеспечивать работу и на резервных частотах 355 kГц и 725 kГц.

Ближний (дальний) маркерный радиомаяк (БМРМ, ДМРМ) предназначен для передачи информации экипажу воздушного судна о пролете маркерного радиомаяка, установленного в фиксированной точке на определенном расстоянии от порога взлетно-посадочной полосы.

БМРМ располагается таким образом, чтобы в условиях плохой видимости обеспечивать экипаж воздушного судна информацией о близости начала использования визуальных средств захода на посадку.

Антенна БМРМ размещается на расстоянии 850–1200 м от порога ВПП на продолжении осевой линии ВПП не более ±75 м от нее.

ДМРМ располагается таким образом, чтобы обеспечить экипажу воздушного судна возможность проверки высоты полета, удаления от ВПП и функционирования оборудования на конечном этапе захода на посадку.

Антенна ДМРМ размещается на расстоянии 3800–7000 м от порога ВПП на продолжении осевой линии ВПП не более ±75 м от нее.

(...)