Siergiej Amielin
Сергей Амелин
Aml
 

Dodatek 14

Federalne przepisy lotnicze

Część 139. Certyfikacja lotnisk
Przedstawienie danych o przeszkodach

Rys. P.20.1. Strefa toru startu

1.1. Dla każdego kierunku pasa startowego, wykorzystywanego do startu, w instrukcji dot. wykonywania lotów na lotnisku, a także w AIP (Aeronautical Information Publication) o lotniskach międzynarodowych, powinny być wykazane (oddzielnie dla wszystkich niezatajonych przeszkód w strefie toru startu) odległości i wysokości w stosunku do zakończenia pasa startowego od strony startu.

1.2. Strefa toru startu jest przestrzenią na powierzchni ziemi położoną bezpośrednio pod torem lotu symetrycznie do niego (rys. P.20.1). Strefa zaczyna się na końcu pasa startowego lub wolnej strefy (w zależności od tego, co jest dalej od pasa startowego) i ciągnie się do punktu, za którym brak przeszkód albo do odległości 10000 m od jego początku w zależności od tego, co jest mniejsze. Początkowa szerokość strefy wynosi 180 m (±90 m), w miarę oddalania się od pasa startowego szerokość strefy zwiększa się z gradientem 12,5% w każdą stronę, nie przekraczając 2000 m (±1000 m).

1.3. Przeszkodą w strefie toru startu jest obiekt wznoszący się nad płaszczyzną z nachyleniem 1,2%, która zaczyna się na początku strefy albo przekraczającej wysokość 100 m w stosunku do poziomu dolnej granicy powierzchni startu, w zależności od tego, co jest mniejsze (Rys. P.20.1).

(...)


Приложение 14

Федеральные авиационные правила

Часть 139. Сертификация аэродромов
Представление данных о препятствиях

Рис. П.20.1. Зона и поверхность для представления данных о препятствиях при взлете

1.1. Для каждого направления ВПП, используемого для взлета, в Инструкции по производству полетов на аэродроме (ИПП), а также в АИП по международным аэродромам, должны быль указаны отдельно для всех незатененных препятствий в зоне траектории взлета расстояния и высоты по отношению к окончанию ВПП со стороны взлета.

1.2. Зона траектории взлета представляет собой пространство на поверхности земли, расположенное непосредственно под траекторией взлета симметрично по отношению к ней (рис. П.20.1).

Зона начинается в конце летной полосы или свободной зоны (в зависимости от того, что дальше от ВПП) и продолжается до точки, за которой отсутствуют препятствия, или до расстояния 10000 м от ее начала, в зависимости от того, что меньше.

Начальная ширина зоны составляет 180 м (± 90 м). По мере удаления от ВПП ширина зоны увеличивается с градиентом 12,5% в каждую сторону, но не превышает 2000 м (± 1000 м).

1.3. Препятствием в зоне траектории взлета является объект, возвышающийся над плоскостью с наклоном 1,2%, которая начинается в начале зоны, или превышающей высоту 100 м относительно уровня нижней границы поверхности взлета, в зависимости от того, что меньше (рис. П.20.1).

(...)