Siergiej Amielin
Сергей Амелин
Aml
 

Dodatek 2

Federalne przepisy użytkowania przestrzeni powietrznje Federacji Rosyjskiej

(Artykuły dotyczące zezwolenia na jednorazowe loty)

(...)

55. Zezwolenie na użytkowanie przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej podczas wykonywania lotów międzynarodowych rosyjskim i zagranicznym użytkownikom przestrzeni powietrznej wydaje się na podstawie:

a) międzynarodowych umów Federacji Rosyjskiej,

b) zezwoleń na wykonanie jednorazowych lotów, wydawanych przez rząd Federacji Rosyjskiej;

c) zezwoleń na przeprowadzenie jednorazowych lotów wydawanych zgodnie z prawodawstwem Federacji Rosyjskiej d) zezwoleń na przeprowadzenie jednorazowych lotów, wydawanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej

(...)

62. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej po uzgodnieniu z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej, Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i Federalną Służbą Transportu Powietrznego Rosji wydaje zezwolenie na jednorazowe loty statków powietrznych, związanych z przewozem przywódców państwa i rządów (oraz delegacji, na których czele stoją), ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony, na jednorazowe loty państwowych statków powietrznych państw zagranicznych, a także, na zasadzie wzajemności, na tranzytowe loty statków powietrznych państw zagranicznych, wymagające wykorzystania kanałów dyplomatycznych do otrzymania zezwolenia na lot. W razie konieczności lądowania statków powietrznych na lotniskach i w portach lotniczych nieotwartych dla lotów międzynarodowych wymagane jest dodatkowe uzgodnienie z Federalną Służbą Pograniczną Federacji Rosyjskiej i Państwowym Komitetem Celnym Federacji Rosyjskiej.

63. W czasie wykonywania przez statki powietrzne państw zagranicznych jednorazowych lotów do Federacji Rosyjskiej na pokład tych statków Federalna Służba Transportu Powietrznego Rosji i Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej (w części dotyczącej go) przydzielane są w razie konieczności załogi towarzyszące.

64. Federalna Służba Transportu Powietrznego Rosji udostępnia załogom statków powietrznych państw zagranicznych, wykonującym loty zgodnie z aktualnymi przepisami federalnymi, informacje (w zakresie ich dotyczących):

(...)

b) o lotniskach docelowych, nie włączonych do Państwowego Rejestru Lotnisk Cywilnych Federacji Rosyjskiej i Państwowego Rejestru Lotnisk Federacji Rosyjskiej, a także o lotniskach wspólnego stacjonowania (po uzgodnieniu z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej i innymi zainteresowanymi organami federalnymi władzy wykonawczej).

(...)


Приложение 2

Федеральные правила использования воздушного пространства РФ

(статьи, касающиеся разрешения разовых полетов)

(...)

55. Разрешение на использование воздушного пространства Российской Федерации при выполнении международных полетов российским и иностранным пользователям воздушного пространства выдается на основании:

а) международных договоров Российской Федерации;

б) разрешений на выполнение разовых полетов, выдаваемых Правительством Российской Федерации;

в) разрешений на выполнение разовых полетов, выдаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) разрешений на выполнение разовых полетов, выдаваемых Министерством иностранных дел Российской Федерации.

(...)

62. Министерство иностранных дел Российской Федерации по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Федеральной службой воздушного транспорта России выдает разрешения на разовые полеты воздушных судов иностранных государств, связанные с перевозками глав государств и правительств и возглавляемых ими делегаций, министров иностранных дел и министров обороны, на разовые полеты государственных воздушных судов иностранных государств, а также на основе взаимности на транзитные полеты воздушных судов иностранных государств, требующие использования дипломатических каналов для получения разрешений на эти полеты. В случае необходимости посадки воздушных судов в аэропортах и на аэродромах, не открытых для международных полетов, требуется дополнительное согласование с Федеральной пограничной службой Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации.

63. При выполнении воздушными судами иностранных государств разовых полетов в Российскую Федерацию на борт этих воздушных судов Федеральной службой воздушного транспорта России и Министерством обороны Российской Федерации (в части, его касающейся) выделяются при необходимости экипажи сопровождения.

64. Федеральная служба воздушного транспорта России предоставляет экипажам воздушных судов иностранных государств, выполняющим полеты в соответствии с настоящими Федеральными правилами, данные (в части, их касающейся):

(...)

б) об аэродромах назначения, не включенных в Государственный реестр гражданских аэродромов Российской Федерации и Государственный реестр аэропортов Российской Федерации, а также об аэродромах совместного базирования (по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти).

(...)