Siergiej Amielin
Сергей Амелин
Aml
 

Dodatek 3

Kodeks karny Federacji Rosyjskiej

Rozdział 27. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu ruchu i eksploatacji transportu

(...)

Artykuł 263. Naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu i eksploatacji transportu kolejowego, powietrznego i wodnego

1. Osoba, która na skutek wykonywanej pracy lub zajmowanego stanowiska ma obowiązek przestrzegać przepisów bezpieczeństwa ruchu i eksploatacji transportu kolejowego, powietrznego i wodnego, morskiego lub rzecznego naruszyła, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym i spowodowała wypadek, w którym inna osoba odniosła poważne obrażenia ciała, podlega karze ograniczeniu wolności do lat czterech lub aresztu od trzech do sześciu miesięcy, bądź też pozbawienia wolności do dwóch lat, z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się określoną działalnością na okres do lat trzech lub bez takiego.

2. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do pięciu lat.

3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć dwóch lub więcej osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat siedmiu.

(...)


Приложение 3

Уголовный кодекс РФ (УК РФ)

Глава 27. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта

(...)

Статья 263. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта

1. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

(...)