Siergiej Amielin
Сергей Амелин
Aml
 

Dodatek 5

Klasyfikacja lotnisk w Rosji

Ze względu na długość pasa startowego i zdolności nośnej nawierzchni lotniska dzielą się na sześć klas: A – 3200x60, B – 2600x45, C – 1800x42, D – 1300x35, E – 1000x28, H – 500x21. (pierwsza liczba to długość pasa w metrach, druga – szerokość w metrach).

Istnieje również podział ze względu na masę startową lądujących samolotów:

 • pozaklasowe (bez ograniczeń masy) – An-124, An-225, A380 itp.
 • pierwszej klasy (75 t i więcej) – Tu-154, Ił-62, Ił-76 itp.
 • drugiej klasy (od 30 do 75 t) – An-12, Jak-42, Tu-134 itp.
 • trzeciej klasy (od 10 do 30 t) – An- 24, An-26, An-72, An-140, Jak-40 itp.
 • czwartej klasy (do 10 t) – An-2, An- 3T, An-28, An-38, L-410, M-101T itp.

Na lotniskach pozaklasowych długość pasa startowego wynosi zwykle 3500-4000 m, pierwszej klasy – 3000-3200 m, drugiej klasy – 2000-2700 m, trzeciej klasy – 1500-1800 m, czwartej klasy – 600-1200 m. Lotniska cywilne trzeciej i czwartej klasy to lotniska regionalnych linii lotniczych.

Pierwsza klasa odpowiadania klasie A, druga – klasie B, trzecia – klasie C i D, czwarta – klasie E. Do klasy E należą lotniska polowe i tymczasowe oraz lądowiska.

Ze względu na przeznaczenie lotniska dzielą się na trzy grupy:

 • cywilne (służące do przewozu pasażerów cywilnych oraz ładunków i wchodzące w skład portów lotniczych);
 • eksperymentalne (do celów badawczych techniki lotniczej przy fabrykach i poligonach);
 • państwowe.

Lotniska państwowe dzielą się na:

 • wojskowe (zadania o charakterze obronnym, dyżury bojowe, przerzut wojsk itp.);
 • szkoleniowe (szkolenie personelu lotniczego, nawigacyjnego i technicznego, lotnictwa wojskowego);
 • sportowe (loty szkolno-treningowe i pokazowe na samolotach, śmigłowcach, szybowcach, paralotniach, lotniach, wykonywanie skoków spadochronowych).

Приложение 5

Классификация аэродромов в России

По длине ВПП и несущей способности покрытия аэродромы разделяются на 6 классов: А — 3200 х 60, Б — 2600 х 45, В — 1800 х 42, Г — 1300 х 35, Д — 1000 х 28, Е — 500 х 21. (первое число – длина ВПП в м, второе – ширина в м)

Есть также деление по взлётной массе принимаемых самолётов:

 • вне класса (без ограничения массы) — Ан-124, Ан-225, А380 и т. п.
 • 1-го класса (75 т и более) — Ту-154, Ил-62, Ил-76 и т. п.
 • 2-го класса (от 30 до 75 т) — Ан-12, Як-42, Ту-134 и т. п.
 • 3-го класса (от 10 до 30 т) — Ан-24, Ан-26, Ан-72, Ан-140, Як-40 и т. п.
 • 4-го класса (до 10 т) — Ан-2, Ан-3Т, Ан-28, Ан-38, Л-410, М-101Т и т. п.

аэродромов вне класса длина ВПП составляет обычно 3500-4000 м, 1 класса — 3000-3200 м, 2 класса — 2000—2700 м, 3 класса — 1500—1800 м, 4 класса — 600—1200 м. Гражданские аэродромы 3 и 4 класса относятся к аэродромам местных воздушных линий (МВЛ).

Таким образом, 1 класс примерно соответствует классу А, 2 класс — Б, 3 класс — В и Г, 4 класс — Д. К классу Е относятся полевые и временные аэродромы, посадочные площадки.

По назначению аэродромы делятся на три группы:

 • гражданские (для перевозки гражданских пассажиров и грузов, входят в состав аэропортов);
 • экспериментальные (для испытания авиационной техники на заводах и полигонах);
 • государственные.

Государственные аэродромы в смою очередь делятся на:

 • военные (для решения задач оборонного характера, несения боевого дежурства, переброски войск и т. д.)
 • учебные (для обучения лётного, штурманского и технического состава военной авиации)
 • спортивные (для учебно-тренировочных и показательных полётов на самолётах, вертолётах, дельтапланах, планерах, парапланах, выполнения парашютных прыжков).