Siergiej Amielin
Сергей Амелин
Aml
 

Dodatek 13

Federalne przepisy lotnicze

Przygotowanie i wykonywanie lotów w lotnictwie cywilnym Federacji Rosyjskiej

(...)

5.101. Pracownik zabezpieczający loty (kontroler lotów) wykonuje następujące obowiązki:

a) udziela pomocy załodze statku powietrznego podczas przygotowania do lotu, zapewnia odpowiednie informacje;

b) pomaga dowódcy statku powietrznego przygotować plan roboczy lotu i plan lotu dla organizacji ruchu powietrznego, podpisuje, w razie konieczności, i przedstawia plan lotu organizacji ruchu powietrznego odpowiedniemu organowi organizacji ruchu powietrznego;

c) w czasie lotu zapewnia dowódcy statku powietrznego informacje, które mogą okazać się niezbędne dla bezpieczeństwa lotu;

d) w razie zaistnienia sytuacji awaryjnej podczas lotu pracownik obsługi lotów (kontroler lotów) przystępuje do wykonania procedur przewidzianych w instrukcji wykonywania lotów i przekazuje dowódcy statku powietrznego informacje dotyczące bezpieczeństwa lotu, która mogą być niezbędne do bezpiecznego zakończenia lotu, włączając informacje o wszelkich zmianach planu lotu, których konieczność zaistniała w trakcie trwania danego lotu.

(...)

8.15. W razie pojawienia się okoliczności, uniemożliwiających lądowanie i start statków powietrznych, główny operator lotniska natychmiast przekazuje informacje o tym organowi organizacji ruchu powietrznego lotniska, w celu dalszego przekazania organom jednolitego systemu organizacji ruchu powietrznego i załogom przybywających statków powietrznych.

Ostateczną decyzję o lądowaniu podejmuje dowódca statku powietrznego. Służby kontroli lotów podejmują wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa lądowania.

(...)

3.117 Do niebezpiecznych dla lotów zjawisk atmosferycznych należą:

  • na lotnisku startu i lądowania: burza, grad, turbulencje, silny wiatr boczny, gołoledź, oblodzenie, tornado, huragan, burza piaskowa, pył wulkaniczny, opady, zmniejszające widoczność do mniej niż 800 m.
  • na trasie lotu: burza, grad, turbulencje, pył wulkaniczny

(...)


Приложение 13

Федеральные авиационные правила

Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ

(...)

5.101. Сотрудник по обеспечению полетов (полетный диспетчер) выполняет следующие обязанности:

а) оказывает помощь КВС в подготовке к полету и обеспечивает наличие соответствующей информации;

б) оказывает помощь КВС в подготовке рабочего плана полета и плана полета для ОВД, подписывает, при необходимости, и представляет план полета для ОВД соответствующему органу ОВД;

в) обеспечивает КВС в полете информацией, которая может быть необходимой для безопасного выполнения полета;

г) в случае аварийной ситуации во время полета сотрудник по обеспечению полетов (полетный диспетчер) приступает к выполнению процедур, предусмотренных РПП, и передает КВС информацию, касающуюся безопасности полетов, которая может быть необходимой для безопасного завершения полета, включая информацию о любых изменениях плана полета, необходимость в которых возникает в ходе этого полета.

8.15. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным прием, выпуск воздушных судов, главный оператор аэродрома незамедлительно передает информацию об этом органу ОВД аэродрома для передачи в адрес органов ЕС ОрВД и экипажам прибывающих воздушных судов.

Окончательное решение о посадке принимает КВС. При этом службы обеспечения полетов принимают все возможные меры для обеспечения безопасности при посадке.

(...)

3.117. К опасным для полетов метеорологическим явлениям относятся:

• на аэродроме вылета и посадки: гроза, град, сильная болтанка, сильный сдвиг ветра, гололед, сильное обледенение, смерч, ураган, сильная пыльная буря, вулканический пепел или осадки в виде дождя, ухудшающие метеорологическую видимость до величины менее 800 м;

• по маршруту полета: гроза, град, сильное обледенение, сильная болтанка, вулканический пепел.

(...)