Siergiej Amielin
Сергей Амелин
Aml
 

Dodatek 6

O zatwierdzeniu instrukcji ds. organizacji przewozów lotniczych w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej

Rozkaz ministra obrony FR nr 90 z 26 marca 2003 r.
(fragment dotyczący komendantury lotniczej)

(...)

Starszy naczelnik lotniska ministerstwa obrony, dowódca lotniczej jednostki wojskowej (lotniczej komendantury lotniska wspólnego stacjonowania, znajdującego się pod zarządem innego federalnego organu władzy wykonawczej) ma obowiązek:

 • - utrzymywać miejsca postojowe w stałej gotowości i posiadać niezbędny zapas paliwa lotniczego dla przelatujących statków powietrznych (przygotowanie i wyposażenie miejsca lądowania dla helikopterów należy do obowiązków dowódców tych jednostek wojskowych, w których interesach wykonywane są przewozy powietrzne albo pod których zarządem się one znajdują);
 • zapewnić terminowe lądowania i starty statków powietrznych, ich obsługę techniczną, ochronę, a także wyżywienie i zakwaterowanie załóg na odpoczynek;
 • zapewnić załogom transport do miejsc postojowych statków powietrznych, do wieży kontroli lotów, miejsc odpoczynku; oraz z powrotem;
 • przeprowadzać instruktaż służby kontroli ruchu lotniczego (osób wymienionych w punkcie 4 Instrukcji) wysyłającego i przyjmującego ładunki na temat zasad ruchu na terenie lotniska, transportu, techniki bojowej i specjalnej podczas załadunku i wyładunku;
 • udostępnić posiadane środki łączności dowódcom statków powietrznych, wykonującym przewozy powietrzne we współdziałaniu ze swoim sztabem;
 • organizować kontrolę przygotowania załóg do lotu;
 • określić rozkazem wojskowym skład i porządek prac nieetatowych grup kontrolujących wykonywanie przewozów lotniczych;
 • zorganizować kontrolę przez nieetatową grupę kontroli czy załadunek statków powietrznych odpowiadania zadaniu;
 • zapewnić organizację i przepisowe załatwienie przewozów powietrznych osób, wskazanych w punkcie 4 niniejszej Instrukcji a także ładunków;
 • przy wylocie (przylocie) osób wskazanych w punkcie 4 niniejszej instrukcji, sprawdzić zgodność danych osób z listami oraz legalność ich przejazdu, zapewnić kontrolę bagażu i dostarczenie ich do (od) statku powietrznego, a także razem z dowódcą statku powietrznego ich wejście na pokład samolotu (opuszczenie pokładu).
 • zabezpieczyć transport i środki łączności starszej nieetatowej grupy kontroli.

Starszy lotniczy naczelnik lotniska jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w czasie organizacji przewozów powietrznych.

Starszy lotniczy naczelnik lotniska ministerstwa obrony, dowódca lotniczej jednostki wojskowej (lotniczej komendantury lotniska wspólnego stacjonowania, znajdującego się pod zarządem innego federalnego organu władzy wykonawczej) ma prawo zabronić wylotu statku powietrznego w przypadku naruszenia przepisów przewozów powietrznych i natychmiast zameldować o tym CKP (KP lotnictwa) odpowiedniego rodzaju wojsk Sił Zbrojnych, zgodnie z przynależnością statku powietrznego.

(...)


Приложение 6

Об утверждении Инструкции по организации воздушных перевозок в Вооруженных Силах Российской Федерации

Приказ министра обороны РФ № 90 от 26 марта 2003 г.
(фрагмент касающийся авиационной комендатуры)

Старший авиационный начальник аэродрома Министерства обороны, командир авиационной воинской части (авиационной комендатуры аэродрома совместного базирования, находящегося в ведении другого федерального органа исполнительной власти) обязан:

 • содержать в постоянной готовности стоянки и иметь необходимый запас авиационного топлива для дозаправки перелетающих воздушных судов (подготовка и оборудование посадочных площадок для вертолетов возлагаются на командиров воинских частей, в чьих интересах выполняются воздушные перевозки или в чьем ведении они находятся);
 • обеспечивать своевременный прием и выпуск воздушных судов, их аэродромно-техническое обслуживание, охрану, питание и размещение экипажей на отдых;
 • обеспечивать экипажи автотранспортом для доставки к стоянкам воздушных судов, командно-диспетчерскому пункту аэродрома, местам приема пищи и отдыха и обратно;
 • проводить инструктаж отправителей и получателей груза о правилах движения по территории аэродрома личного состава (лиц, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции), автотранспорта, боевой и специальной техники при погрузке и выгрузке;
 • предоставлять имеющиеся средства связи командирам воздушных судов, выполняющим воздушные перевозки, для взаимодействия со своим штабом (КП);
 • организовывать контроль за подготовкой экипажей к полету;
 • определять приказом по воинской части состав и порядок работы нештатных групп контроля за выполнением воздушных перевозок;
 • организовывать контроль через нештатную группу контроля за соответствием загрузки воздушных судов полетному заданию;
 • обеспечивать организацию и законность оформления воздушных перевозок лиц, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, и грузов;
 • при вылете (прилете) лиц, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, организовывать проверку соответствия данных лиц представленным спискам и законности их проезда, досмотр багажа и ручной клади, доставку (сопровождение) до (от) воздушного судна и совместно с командиром воздушного судна их посадку (высадку) на воздушное судно (с воздушного судна);
 • организовывать обеспечение транспортом и средствами связи старшего нештатной группы контроля.

  Старший авиационный начальник аэродрома является ответственным за обеспечение авиационной безопасности при организации воздушных перевозок.

  Старший авиационный начальник аэродрома Министерства обороны, командир авиационной воинской части (авиационной комендатуры) аэродрома совместного базирования, находящегося в ведении другого федерального органа исполнительной власти, имеет право запрещать вылет воздушного судна в случае нарушений правил воздушных перевозок с немедленным докладом об этом на ЦКП (КП авиации) вида (рода войск) Вооруженных Сил по принадлежности воздушного судна.